Kako postaviti oglas?

Kako postaviti oglas?

Detaljno objašnjenje kako postaviti oglas!

Kontaktirajte izdavača

Opis

Budući da imate račun i prijavljeni ste, vjerovatno imate što ponuditi našim posjetiocima. Nadamo se da ste prikupili sve informacije kako biste što bolje definisali svoj proizvod. Slijedite korake i vidjećete kako to lako može biti.

Pokretanje: Objavite

Postoje dva načina da započnete kreiranje oglasa. Jedan od načina je klikom na dugme +OBJAVITE u gornjem desnom uglu naše početne stranice.

Drugi način je pri dnu stranice. Postoji još jedno dugme + OBJAVITE.

Korak 1: Kategorija

Forma koju možete vidjeti sadrži pet koraka s različitim vrstama informacija. Neke su informacije obavezne, a druge nisu, ali Vaši oglasi izgledaju bolje što više naši posjetitelji znaju o njima. U kategoriji biste trebali upisati naslov oglasa i odabrati kategoriju. Neke od kategorija imaju potkategorije, pa se uvjerite da ste precizni. Kada završite, kliknite na Sljedeći Korak.

Korak 2: Opšte informacije

Da biste privukli pažnju posjetioca, možete dati kratak opis svog oglasa u Opštim informacijama, ali još je važnije da unesete tačne podatke o lokaciji ili samo označite lokaciju na karti. Uporedite detalje lokacije tako da se podudaraju s označenom lokacijom na karti.

Zavisno o kategoriji vašeg unosa, u Opštim informacijama biti će različite vrste atributa. Neke od njih možete odabrati iz padajućeg menija, a neke morate upisati. Ako su neke informacije nepoznate, ostavite prazno polje. Da biste prešli na Cijena i Fotografije, kliknite na Sljedeći Korak.

Korak 3: Cijena i fotografije

To bi mogao biti najvažniji korak iz dva razloga. Prvi razlog je taj što trebate unijeti cijenu i odabrati vrstu cijene. Budite oprezni sa svojim procjenama, želite privući kupce, a ne otjerati ih. Ako se žurite sa ovim oglasom, slobodno označite okvir Hitna prodaja. Drugi razlog je vizuelna strana vašeg unosa - vaš oglas je dobar koliko i vaše fotografije. Možete postaviti do 20 fotografija na dva načina. Kliknite na Sledeći Korak da biste nastavili sa kreiranjem oglasa.

Korak 4: Dodatne informacije

Vjerojatno postoje neki podaci o Vašem oglasu za koje biste htjeli da naši posjetitelji znaju, a nije im bilo mjesta u Opštim informacijama. Zbog toga u Dodatnim informacijama imate bogat uređivač teksta koji vam daje mogućnost da pišete o svemu što ranije niste spomenuli. Ispod opisa u detaljima oglasa, imate nekoliko vrlo važnih filtera koji će odrediti klasifikaciju vašeg oglasa. Kada završite, kliknite na Sljedeći Korak.

Korak 5: Objavite

Prije objave oglasa, provjerite da li izgleda onako kako ste htjeli i sadrži li tačne podatke. Ako primijetite nešto što bi trebalo promijeniti, samo kliknite karticu u kojoj možete pronaći određene informacije i urediti ih. Kad ste sigurni da je to to, kliknite na dugme Objavi. Primit ćete email koji potvrđuje da je vaš oglas pregledao naš administrator i da će biti objavljen u roku od nekoliko sati. Nakon što bude objavljen, dobit ćete potvrdni email o objavljivanju oglasa.

Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se javite. Hvala vam što koristite naše usluge i puno sreće želi Vam ChicagoOglasi tim.

 

How to setup listing

Since you have an account and you have logged in, you probably have something to offer to our visitors. We hope you have collected all the information to make your product defined as much as possible. Follow the steps and you will see how easy it can be.

Start up: Publish

There are two ways to start up with your listing. One way is by clicking on the + PUBLISH button in the upper right corner of our homepage.

The other way is on the bottom of the page. There is another + PUBLISH button.

Step 1: Category

The form you can see contains five steps with different kind of information. Some of the information are mandatory and the others are optional, but your listing looks better more our visitors know about it. In Category you need to Type your listing title and Select category. Some of the categories have subcategories so make sure you are precise. When you are done, click on Next Step

Step 2: General Info

To gain visitors attention, you can give a Short description on your listing in General Info, but more important is that you make sure you put correct information on Location or just pin location on the map. Compare the location details if they match the pined location on the map.

Depending on category of your listing, there will be different kind of attributes to fill in in the General info. Some of them you can pick from drop down menu and some you have to type in. In case some of the information is unknown, just leave it empty as Square Feet in the example. To forward to Price & Photos, click on Next Step.

Step 3: Price & Photos

This might be the most important step for two reasons. First reason is because you need to input the Price and pick the Price Type. Be careful with your estimation, you want to attract buyers, not send them away. If you are in a hurry with this listing, feel free to check the Urgent Sale box. Other reason is the visual side of your listing – your listing is as good as your Photos are. You can upload up to 20 photos in two ways as you can see. Click on Next Step to proceed with your listing.

Step 4: Additional Info

There are probably some information about your listing that you would like our visitors to know and there was no place for them in General Info. That is why here on Additional Info is a rich text editor which gives you an opportunity to write about anything that you did not mention before. Under the description in Listing details, you have some very important filters that will determine classification of your listing. Click on Next Step when you are done.

Step 5: Publish

Before you Publish your listing, make sure that it looks like as you wanted it to and that it contains correct information. If you notice something that needs to be changed, just click on the tab in which you can find certain information and edit it. When you are sure that that is it, click on Publish button. You will receive an email that confirms your listing is on check by our admin and that it will be published within few hours. After it is being published, you will receive a confirmation email about your listing.

If you have any questions, do not hesitate to ask. Thank you for using our services and good luck.

 

Slični oglasi